Oldal menü
Kategóriák menü

Tanfolyami hallgatók és honlap látogatók regisztrációja az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően

Tanfolyami regisztráló hallgatóként érdeklődő regisztrálóként kijelentem, hogy a Med-System Egészségügyi kft. (továbbiakban: Med-System) – hez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és annak tartalmát elfogadom, illetőleg tudomással bírok arról, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogaim gyakorlására vonatkozó jogszabályok az alábbiak: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi szabályozásra vonatkozó 2016/679 EU rendelet.

 • Igen, az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és annak tartalmát elfogadom

(Amennyiben nem fogadja el, úgy a Med-System regisztrációs szolgáltatás igénybevétele nem lesz elérhető az Ön számára és rendszerünk nem jogosult az Ön regisztrációját feldolgozni.)

Az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának megismerése és elfogadása után Önnek még hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy a Med-System kezelhesse az Ön személyes adatait a nyilvántartása érdekében. Ezen hozzájárulás hiányában a Med-System nem fogja tudni tárolni azokat a keletkező adatokat, amelyek az Ön személyéhez kötődnek.

Kijelentem, hogy a Med-System számára, hozzájárulásomat adom a regisztráció során általam megadott személyes adataim kezeléséhez, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő feldolgozásához és továbbításához az alábbiak szerint meghatározott célra és tartalommal: a tanfolyamok igénybevétele és hírlevelek küldése céljából, jelen hozzájárulásom írásbeli visszavonásának időpontjáig, a következő adataimra kiterjedően: Nyilvántartási azonosító, Név, Cím, Tel., Email cím, (Orvosi pecsét szám-amennyiben továbbképző tanfolyamra jelentkezik).

 • Igen, hozzájárulok

(Amennyiben nem járul hozzá, úgy adatai nem kerülnek rögzítése és a Med-System nem jogosult regisztrációját befogadni, és nem jogosult a folyamatos nyilvántartás igénybevétele tárgyában műveletet végezni.)

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Tisztelt Látogatónk!

A regisztrációhoz kérjük, hogy olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót majd a Tájékoztató végén jelölje be, hogy elolvasta és megértette annak tartalmát. Ezután jelölje be, hogy egyetért a Tájékoztatóban foglaltakkal. Amennyiben nem jelöli be, hogy elolvasta az Adatvédelmi Tájékoztatót és/vagy nem jelöli be, hogy egyetért vele, az esetben nem tudjuk adatait rögzíteni és nem tudunk Önnek értesítéseket küldeni.

 1. Amikor Ön tanfolyamra és/vagy érdeklődő regisztrálóként jelentkezett eközben – önkéntes  és kifejezett hozzájárulása alapján, a regisztráció elvégzésével –  személyes adatait is átadja számunkra.

 2. Szervezetünk a tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Ön adatait az adott szolgáltató Med-System Egészségügyi kft. (továbbiakban: Med-System) részére kerülnek átadásra, az Ön által önkéntesen elvégzett regisztráció célja és tartalma szerint.  Az adatok kezelője és az érintett adatbázis jogosultja minden esetben az adott szolgáltatást nyújtó szolgáltató.

 3. Az Ön által önkéntesen végzett regisztráció valamint személyes adat módosítása során megadott adatok, valamint az automatikusan képződő technikai adatok, fizikailag a szoftver szerverén keletkeznek és tárolódnak (a cég elnevezése: Hosting-Solutions Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1041 Budapest Závodszky Zoltán u 29. email: info@hosting-solutions.hu). Személyes adatai kizárólag az itt meghatározottak szerint kerülnek kezelésre és továbbításra.

 4. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módokon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 1. az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.

 2. a regisztráció során az un. Adatlap kitöltésével Ön adja meg nevét, elérhetőségét és más adatait.

 1. Nyilvántartási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

 2. Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, részben manuális és részben gépi rögzítéssel.

 3. Az adataihoz kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartására és titoktartásra kötelezett kötelezettséget partnerek és saját munkatársaink, a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

 4. Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a kapcsolatfelvételre alkalmazandó e-mailcím a következő: info@biodent.hu

 5. Ez a tájékoztató a tanfolyami képzések tartalmi és formai megfelelőségével, a hírlevelek küldésével, valamint az egyéb regisztrációval kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.

 6. Szervezetünk az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) és a 679/2016 EU rendelet (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 7. Szervezetünk a vonatkozó kérelem esetén tájékoztatja az kérelmező felhasználót arról, hogy az adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel. Továbbá szervezetünk biztosítja, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az Adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint a felhasználó részére, a felhasználó vonatkozó kérelme szerint hordozhatóvá teszi, elfelejteti és/vagy törli.

 8. Jelen tájékoztató a felhasználóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Amennyiben valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra jelen tájékoztatásunk hatálya nem terjed ki.

Alapvető információk:

 • Az adatkezelő címe: Med-System Egészségügyi kft. 1077. Bp. Csányi u. 3.
 • Az adatkezelő elérhetősége: tel; +361-3223-915 email: info@biodent.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: A regisztrált regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: regisztrálandó tanfolyami hallgatók és érdeklődő regisztrálók.
 • A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: Nyilvántartási azonosító, Név, Születési dátum, Cím, Tel., Email cím, (Orvosi pecsét szám-amennyiben orvosi továbbképző tanfolyamra jelentkezik).
 • Az adatgyűjtés célja: a tanfolyami hallgatók és az érdeklődő regisztrálók nyilvántartása.
 • Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a szolgáltatás igénybevételét követően kifejezetten csak egyéni kérésre törlődnek. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyéni adatokat módosítsa, illetve korrigálja, amennyiben azok két-, vagy többértelműek, illetve értelmezhetetlenek és akadályozzák a szolgáltatás rendeltetésszerű működését.
 • Adatvédelmi ügyek esetén felügyeletet gyakorló szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, www.naih.hu ).